Inga onödiga risker

Naventi är ett fondbolag, org. nr 556630-8689. Det innebär att vi har tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva fondverksamhet samt diskretionär portföljförvaltning, institut nr är 035518. Naventi omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet (www.ign.se). Vi har dock inte våra kunders kapital i egna böcker, utan kapitalet hanteras alltid av en tredje part.

 

Kapitaltäckning 2014-06-30 avseende Naventi kapitalförvaltning AB
 

Primärt kapital 6 232 000 kr
Supplementärt kapital 0 kr
Total Kapitalbas 6 232 000 kr
Kapitaltäckningskrav enligt 2 kap. 9 § kapitaltäckningslagen 3 435 000 kr

 

Kapitaltäckningskvot (Pelare 1) 1,81
Kapitalkrav för kreditrisk 900 000 kr
Kapitalkrav för avvecklingsrisk 0 kr
Kapitalkrav för positionsrisk, valutarisk och råvarurisk 0 kr
Kapitalkrav för kostnadsrisker 3 435 000 kr
Kapitalkrav för operativa risker ingår i kapitalkrav för kostnadsrisker  

 

Information om Naventi kapitalförvaltning AB:s hantering av risker, innefattande likviditetsrisker samt likviditeten per 2014-06-30

Naventi kapitalförvaltning AB utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Bolagets övergripande riskhanteringspolicy eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på bolagets finansiella resultat. Riskhanteringen sköts av bolagets riskansvarige enligt policies som fastställs av styrelsen. Riskansvarige identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med bolagets operativa enheter. Styrelsen upprättar policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt placering av överlikviditet. Verksamheten i Naventi kapitalförvaltning AB är självfinansierad och ingen extern finansiering behövs för att driva verksamheten.

Naventi kapitalförvaltning AB:s likviditetsrisk hanteras genom att alla placeringsbara tillgångar placeras i räntebärande instrument, varav minst hälften på avistakonton och resterande med en maximal löptid av tre månader. Motsvarande minst 25 procent av företagets årliga fasta kostnader placeras i instrument med löptid understigande sju dagar. Likviditetsreserven uppgår till 3 435 kkr och finns placerad på konto hos Swedbank AB (publ). Naventi kapitalförvaltning AB:s likvidkvot (likvida medel som andel av kortfristiga skulder) uppgår till 0,95, kassalikviditetskvot (omsättningstillgångar som andel av kortfristiga skulder) uppgår till 1,69 och omsättningskvot (omsättningstillgångar som andel av balansomslutning) uppgår till 0,96. (2014-06-30)

Önskar du ytterligare finansiell information om bolaget finns den senaste årsredovisning att ladda ned under Mer information.