Inga onödiga risker

Naventi är ett fondbolag, org. nr 556630-8689. Det innebär att vi har tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva fondverksamhet samt diskretionär portföljförvaltning, institut nr är 035518. Naventi omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet (www.ign.se). Vi har dock inte våra kunders kapital i egna böcker, utan kapitalet hanteras alltid av en tredje part.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) Tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och Rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska standarder skall Naventi kapitalförvaltning AB, (556630-8689), offentligöra periodisk information om kapitaltäckning. Naventi har en total kapitalrelation om 15,24% (20141231). Lägsta kapitalrelation är 10,5% (kapitalrelation om 8% samt kapitalkonserveringsbuffert om 2,5%). Minimikapitalkrav är det högsta av följande

- Startkapital om 125 000 Euro samt 0,02% av förvaltade fonders sammanlagda fondvärde > 250 miljoner Euro

- Summan av kreditrisker och marknadsrisker

- 25% av Bolagets fasta omkostnader för föregående år

 

Naventi kapitalförvaltning AB  2014-12-31
Startkapital  1 138 000 kr 
Aktiekapital  2 002 000 kr 
Reservfond     135 344 kr 
Vinster som får inräknas i kapitalbasen  5 132 333 kr 
Avgår immateriella tillgångar   - 726 640 kr 
Kärnprimärkapital 6 543 037 kr 
Primärkapital 6 543 037 kr
Totalt kapital 6 543 037 kr
   
Riskvägt exponeringsbelopp för startkapital samt 0,02 % av  
förvaltade fonders sammanlagda fondvärde >250 miljoner Euro  22 712 500 kr 
Riskvägt exponeringsbelopp för kreditrisker och   
marknadsrisker 15 428 000 kr 
Riskvägt exponeringsbelopp för 25 % av fasta   
omkostnader föregående år  42 933 635 kr 
Totalt riskvägt exponeringsbelopp   
baserat på 25 % av fasta omkostnader  42 933 635 kr 
   
Kärnprimärkapitalrelation 15,24%
Primärkapitalrelation 15,24%
Total kapitalrelation 15,24%
Lagstadgat kärnprimärkapitalrelation inkl. buffertkrav 7,00%
   
Kapitalkrav kärnprimärkapitalrelation 4,50%
Kapitalkrav primärkapitalrelation 6,00%
Kapitalkrav total kapitalrelation 8,00%
Kapitalkonserveringsbuffert  2,50%
Summa kapitalkrav total kapitalrelation och  
kapitalkonserveringsbuffert 10,50%
Lagstadgat kärnprimärkapitalrelation inkl. buffertkrav 7,00%
Kärnprimärkapitalrelation tillgängligt att användas som buffert 8,24%

 

Särskild information om Naventi kapitalförvaltning AB:s hantering av risker, innefattande likviditetsrisker samt likviditeten per 2014-12-31

Naventi kapitalförvaltning AB utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Bolagets övergripande riskhanteringspolicy eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på bolagets finansiella resultat. Riskhanteringen sköts av bolagets riskansvarige enligt policies som fastställs av styrelsen. Riskansvarige identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med bolagets operativa enheter. Styrelsen upprättar policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt placering av överlikviditet. Verksamheten i Naventi kapitalförvaltning AB är självfinansierad och ingen extern finansiering behövs för att driva verksamheten.

Fondernas faktablad och årsberättelser finns under fliken Fonder. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Önskar du ytterligare finansiell information om bolaget finns den senaste årsredovisning att ladda ned under Mer information.