Inga onödiga risker

Naventi är ett fondbolag, org. nr 556630-8689. Det innebär att vi har tillstånd från Finansinspektionen (www.fi.se) att bedriva fondverksamhet samt diskretionär portföljförvaltning, institut nr är 035518. Naventi omfattas av insättningsgarantin och investerarskyddet (www.ign.se). Vi har dock inte våra kunders kapital i egna böcker, utan kapitalet hanteras alltid av en tredje part.

I enlighet med Finansinspektionens föreskrifter och allmänna råd (FFFS 2014:12) Tillsynskrav och kapitalbuffertar, Europaparlamentets och Rådets förordning nr 575/2013 (CRR) samt Kommissionens genomförandeförordning (EU) nr 1423/2013 av den 20 december 2013 om tekniska standarder skall Naventi Fonder AB, (556630-8689), offentliggöra periodisk information om kapitaltäckning. Naventi Fonder AB har en total kapitalrelation om 40,86 % (2016-12-31). Lägsta kapitalrelation är 10,50 % (kapitalrelation om 8,00 %, kapitalkonserveringsbuffert om 2,50 %). Minimikapitalkrav är det högsta av följande

- Startkapital om 125 000 Euro samt 0,02% av förvaltade fonders sammanlagda fondvärde > 250 miljoner Euro

- Summan av kreditrisker och marknadsrisker

- 25% av Bolagets fasta omkostnader för föregående år

 

Naventi Fonder AB  2016-12-31
Startkapital    1 138 000 kr 
Aktiekapital    2 002 000 kr 
Reservfond       135 344 kr 
Vinster som får inräknas i kapitalbasen   17 983 924 kr
Avgår immateriella tillgångar      -  97 000 kr 
Kärnprimärkapital 20 024 268 kr 
Primärkapital 20 024 268 kr
Totalt kapital 20 024 268 kr
   
Riskvägt exponeringsbelopp för 25 % av fasta   
omkostnader föregående år  49 003 125 kr 
Totalt riskvägt exponeringsbelopp   
baserat på 25 % av fasta omkostnader  49 003 125 kr 
   
Kärnprimärkapitalrelation 40,86 %
Primärkapitalrelation 40,86 %
Total kapitalrelation 40,86 %
Lagstadgat kärnprimärkapitalrelation inkl. buffertkrav   7,00 %
   
Kapitalkrav kärnprimärkapitalrelation   4,50 %
Kapitalkrav primärkapitalrelation   6,00 %
Kapitalkrav total kapitalrelation   8,00 %
Kapitalkonserveringsbuffert    2,50 %
   
Lagstadgat totalkapitalkrav inkl. buffertkrav 10,50 %
Kärnprimärkapitalrelation tillgänglig som buffert 33,86 %

 

Särskild information om Naventi Fonder AB:s hantering av risker, innefattande likviditetsrisker samt likviditeten per 20161231

Naventi Fonder AB utsätts genom sin verksamhet för en mängd olika finansiella risker: kreditrisk, marknadsrisk och likviditetsrisk. Bolagets övergripande riskhanteringspolicy eftersträvar att minimera potentiella ogynnsamma effekter på bolagets finansiella resultat. Riskhanteringen sköts av bolagets riskansvarige enligt policies som fastställs av styrelsen. Riskansvarige identifierar, utvärderar och säkrar finansiella risker i nära samarbete med bolagets operativa enheter. Styrelsen upprättar policies såväl för den övergripande riskhanteringen som för specifika områden, såsom likviditetsrisk, valutarisk, ränterisk, kreditrisk samt placering av överlikviditet. Verksamheten i Naventi Fonder AB är självfinansierad och ingen extern finansiering behövs för att driva verksamheten.

Fondernas faktablad och årsberättelser finns under fliken Fonder. Fonderna investerar i fondandelar, överlåtbara värdepapper, penningmarknadsinstrument, derivatinstrument samt på konto hos kreditinstitut.

Önskar du ytterligare finansiell information om bolaget finns den senaste årsredovisning att ladda ned under Mer information.